Táto stránka používa súbory cookies v záujme poskytovania služieb v súlade s Pravidlami na používanie cookies. Podmienky na uchovávanie alebo prístup ku cookies je možné nastaviť vo vašom prehliadači.

Novinky

30.6.
2023
NOVÁ VERZIA
Správa nástupíšť na zastávkach
Novinky:
V nástroji na správu nástupíšť:
 • pribudla možnosť importovať nastavenie nástupíšť zo súboru ST2.
 • pribudla možnosť ukladať a načítať nastavenie nástupíšť spojov priamo v apliklácii iVykony.

22.6.
2023
NOVÁ VERZIA
Správa nástupíšť na zastávkach
Novinky:
Nový nástroj na správu nástupíšť na zastávkach umožňuje:
 • optimalizované priradenie nástupíšť jednotlivým spojom v autobusovej stanici/na zastávke.
 • tlačenie vývesiek s odchodmi spojov pre autobusovú stanicu a jednotlivé nástupištia.
11.8.
2021
NOVÁ VERZIA
Končiace spoje
Opravy:
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY bol opravený algoritmus na výpočet končiacich spojov.
6.8.
2021
NOVÁ VERZIA
Spoje OD - DO a končiace spoje
Novinky:
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY pribudol parameter SPOJE OD - DO na výpočet štatistík pre spoje, ktorých tarifné vzdialenosti sú z definovaného intervalu.
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY pribudol parameter KONČIACE SPOJE na zobrazenie počtu takých spojov, ktoré vo vybranej zastávke/stanici jazdu končia.
Opravy:
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY sa stĺpec "Počet vjazdov" premenoval na "Vjazdy".
 • do nástroja SPOJE ZASTÁVKY bola z nastavení presunutá voľba VYPISOVAŤ PRÍCHOD A ODCHOD.
 • v nástroji VÝKONY sa vzdialenosti počítajú s presnosťou na metre.
9.3.
2020
Nová verzia
Vypisovanie času príchodu a odchodu

Novinky:
 • v nastaveniach pribudla voľba VYPISOVAŤ PRÍCHOD A ODCHOD, ktorá zabezpečí zobrazenie času príchodu a času odchodu v zastávke/stanici pri generovaní a exporte zoznamu spojov PO DŇOCH.
27.2.
2020
Nová verzia
Predplatné na mesačnej báze

Novinky:
 • jednotlivé produkty sa dajú predplatiť na ľubovoľný počet mesiacov od 1 mesiaca po 12 mesiacov (doteraz len na 1 mesiac, 3 mesiace alebo 1 rok).
11.12.
2019
Nová verzia
Oprava výpočtov pri prechode grafikonu

Opravy:
 • odstránená chyba vo výpočtoch v prípade, že sledované obdobie obsahuje dátum prechodu grafikonu (napr. za celý mesiac december).
28.11.
2019
Nová verzia
Export výsledkov do CSV

Novinky:
 • výsledky vygenerované pre nástroj VÝKONY sa môžu exportovať priamo vo formáte CSV.
 • kontrola emailových domén pri registrácii.
 • vylepšenie systému objednávok (notifikačné emaily pred skončením licencie...).
 • odpoveď na otázku Ako zaplatiť objednávku? na podstránke ČASTÉ OTÁZKY.
Opravy:
 • validácia IČO v používateľskom profile.
31.10.
2019
Nová verzia
Vylepšenie nástroja VÝKONY

Novinky:
 • v parametroch nástroja VÝKONY pribudol filter na obce/časti obce/zastávky resp. stanice.
 • sumárny zošit nástroja VÝKONY pre zoznamy generované PO SPOJOCH obsahuje rozpis spojov.
 • novým používateľom je umožnená aktivácia bezplatnej skúšobnej verzie v trvaní 2 týždňov.
 • je zabezpečená automatická aktualizácia dát cestovných poriadkov.
Opravy:
 • bol opravený Pomocník pre nástroj VÝKONY a OBJEDNÁVKY.
 • bola upravená podstránka ČASTÉ OTÁZKY.
16.10.
2019
Nová verzia
Obmedzenie pre používateľov s neplatnou licenciou

Novinky:
 • neprihlásenému používateľovi alebo používateľovi s neplatnou licenciou sa zobrazuje a exportuje približne 10% z celkových výsledkov.
 • pri objednávke sa kontroluje prekrytie platností aktuálnych licencií s platnosťou licencie pre nový produkt.
Opravy:
 • oprava IČ DPH pri vystavovaní dokladov v češtine. 
25.9.
2019
Nová verzia
Zahájenie komerčného predaja

Novinky:
 • spustený komerčný predaj, ktorý vyžaduje registráciu používateľa a následné objednanie vhodného produktu v Cenníku.
 • pribudla sekcia Časté otázky.
Opravy:
 • linky, kde počas sledovaného obdobia došlo k zmene cestovného poriadku, sa exportujú v jednom riadku.
 • odstránený problém pri zoskupení tabuľky podľa stĺpca Dátum.
 • odstránený problém s rôznou výškou riadkov v tabuľkách.

27.5.
2019
Nová verzia
Doplnenie cenníka

Novinky:
 • doplnili sme pre obidva nástroje informatívny cenník, ktorý bude platný po spustení komerčného predaja.
 • po stlačení tlačidla "?" na stránke VÝKONY sa zobrazí v pravej časti aplikácie pomocník pre tento nástroj.
Opravy:
 • pri použití funkcie Copy and Paste vo filtri LINKY sa tento filter správne naplní požadovanými číslami liniek/vlakov.
 • v názve súborov pre jednotlivých dopravcov pre nástroj VÝKONY sa uvádzajú skratky okresov, pre ktoré bol zoznam výkonov vygenerovaný resp. text "OkresyBezObmedzenia", ak vo filtri OKRESY nebol vybraný žiaden okres.
3.5.
2019
Nová verzia
Oprava výpočtov nástroja VÝKONY

Novinky:
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY sa pri výbere objektov rozlišuje pomocou piktogramu autobusová zastávka a železničná stanica.
Opravy:
 • v nástroji VÝKONY sa správne vypočítavajú kilometre pre linky, kde sa zmenil cestovný poriadok v rámci sledovaného obdobia.
 • vo filtri pre LINKY sa pri zmene cestovného poriadku linky správne ponúka číslo linky len jedenkrát.

17.4.
2019
Nová verzia
Dokončenie nástroja VÝKONY

Novinky:
 • v nástroji VÝKONY sa výpočty robia automaticky aj nad úplnými vlakovými dátami.
 • pribudol filter na DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY, kde sa dajú z jednotlivých dát pridávať rôzne druhy dopravných prostriedkov. Pre tento filter je k dispozícii aj voľba "okrem vybraných", pomocou ktorej sa na výpočet použijú všetky dopravné prostriedky, ktoré nie sú uvedené v príslušnom filtri.
 • vo filtri LINKY je umožnené načítať linky pomocou funkcie Copy and Paste.
 • pre obidva nástroje pribudla v nastaveniach voľba U ZASTÁVOK UVÁDZAŤ REGIÓNY, pomocou ktorej sa vo výslednej tabuľke aj v samotných excelovských výstupoch uvádzajú zastávky s príslušnosťou ku štátu a okresu.
Opravy:
 • výkaz pre VÝKONY sa generuje, ak je vo filtri OKRESY aspoň jeden okres, alebo vo filtri LINKY aspoň jedna linka, alebo vo filtri DOPRAVCOVIA aspoň jeden dopravca.

29.3.
2019
Nová verzia
Generovanie zoznamov po prevádzkach a podľa IČO

Novinky:
 • pomocou nastavenia voľby EXPORT PO PREVÁDZKACH v NASTAVENIACH sa počas exportu do Excelu prevádzky s rovnakým IČO exportujú samostatne alebo agregovane.
 • výkony podľa tarifných kilometrov je možné generovať v prípade, ak je vo filtri OKRESY zadaný aspoň jeden okres, alebo vo filtri LINKY zadaná aspoň jedna linka, alebo vo filtri DOPRAVCOVIA zadaný aspoň jeden dopravca.
 • po stlačení tlačidla "?" na stránke SPOJE ZASTÁVKY sa zobrazí v pravej časti aplikácie pomocník pre tento nástroj.
Opravy:
 • v nástroji VÝKONY bol opravený algoritmus na delenie hrán s nepárnymi kilometrami pri zmene na hraniciach okresov.

1.3.
2019
Nová verzia
Prvá testovacia verzia nástroja VÝKONY

Novinky:
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY pribudol stĺpec "Početnosť", kde je uvedený počet dní premávania spoja pre príslušnú zastávku.
 • pribudol nástroj VÝKONY, v ktorom je dostupná prvá testovacia verzia nástroja na výpočet výkonov podľa tarifných kilometrov
18.2.
2019
Nová verzia
Premenovanie stĺpca "Počet spojov"

Novinky:
 • na pravej strane aplikácie pribudlo tlačidlo "?" pre zobrazenie pomoci aplikácie, na ktorej sa intenzívne pracuje.
Opravy:
 • stĺpec "Počet spojov" bol premenovaný na "Počet vjazdov", pretože použitý algoritmus počíta celkové vjazdy na príslušnú zastávku, kde spoj v daný deň sa môže započítať viackrát.

13.2.
2019
Nová verzia
Dokončenie nástroja SPOJE ZASTÁVKY

Novinky:
 • v parametroch je možné zadať viac obcí, častí obcí alebo konkrétnych zastávok
 • v parametroch pribudli filtre na linky a dopravcov
 • pri určovaní obdobia je možné nastaviť aktuálny a zajtrajší dátum, aktuálny a minulý mesiac, štvrťrok a rok
 • pribudlo generovanie výkazov po dňoch
 • počas exportu do Excelu sa tvorí sumárny zošit, kde sú zhrnuté výsledky za všetkých dopravcov
 • zapamätanie posledného zadania parametrov
 • mierne úpravy v dizajne aplikácie.
Opravy:
 • niekoľkonásobne zrýchlený výpočtový algoritmus
 • odstránená chyba pri započítavaní spojov idúcich cez polnoc.
24.1.
2019
Nová verzia

Zmena v exportoch do Excelu

Novinky:

 • zmena vzhľadu úvodnej stránky (pribudlo okno s novinkami)
 • zmena spôsobu generovania výkazov
 • zmena v exportoch do Excelu.

Úprava generovania výkazov:

 • generovanie zoznamov aj samotný export do Excelu sa vykonávajú na serveri vo fronte - klient je informovaný o stave načítania
 • generovanie zoznamu pre zobrazenie v tabuľke sa preruší po prekročení 1.000 záznamov
 • export do Excelu je nezávislý od zobrazenia v tabuľke, vždy sa exportujú všetky záznamy pre príslušné zadanie

Export do Excelu:

 • export do Excelu sa robí po dopravcoch
 • v excelovskom zošite pribudli riadky so zadaním a súčtami
 • server na klienta posiela jeden skomprimovaný súbor (formát zip), ktorý obsahuje všetky zošity s výsledkami pre jednotlivých dopravcov
 • názvy súborov pre excelovské zošity sú jedinečné a sú odvodené od zadania a samotných výsledkov
 • export do Excelu je navrhnutý tak, aby sa jednotlivé zošity mohli bez väčších ručných úprav použiť ako podklad pri vystavovaní faktúr.

14.1.
2019
Nová verzia

Generovanie dlhých zoznamov.

Novinky:

 • v pravom hornom rohu aplikácie na stránke SPOJE ZASTÁVKY pribudla ikona na zobrazenie informácie o používaných dátach
 • kontrola dĺžky zadaného obdobia pred samotným generovaním zoznamu spojov. V prípade, že zadané obdobie prekročí 13 mesiacov, tak sa zostava nevygeneruje a užívateľovi sa to oznámi formou chybového hlásenie.

Opravy:

 • odstránený problém pri generovaní zoznamov spojov pre dlhšie časové obdobie.
11.1.
2019
Nová verzia

Aplikácia je funkčná na všetkých štandardných webových prehliadačoch.

Novinky:

 • aplikácia je zabezpečená
 • v zadaní parametrov sa vyberá obdobie pomocou jedného kalendára
 • v zadaní parametrov sa určuje, či sa výsledný zoznam bude generovať po linkách alebo po spojoch
 • samotný výpočet sa vykonáva asynchrónne a priebeh je zobrazený animáciou
 • výsledný zoznam obsahuje informáciu o vstupných parametroch a je umožnená ich zmena
 • výsledný zoznam je automaticky vhodne zoskupený podľa príslušných stĺpcov v závislosti od typu generovania zoznamu
 • výsledný zoznam je zobrazený na jednej stránke.

Opravy:

Aplikácia sa spustí pri ľubovoľnom zadaní jej adresy:
     http://www.ivykony.sk
     http://ivykony.sk
     https://www.ivykony.sk
     https://ivykony.sk
resp. len natypovaním ivykony.sk alebo www.ivykony.sk v príslušnom prehliadači.